Kort om bufferkurset

Bufferkurs for par er et samlivskurs spesielt beregnet på par som har vært sammen lenge nok til å ha opplevd at de samme konfliktene har en tendens til å gjenta seg. Dette er en normal utvikling i de fleste parforhold, fordi alle par består av to ulike individer, som alltid vil ha en viss andel personlighetsforskjeller og andre forskjeller som i liten grad forandrer seg. Dette fører i neste omgang til en viss andel konflikter eller utfordringer som ikke forandrer seg, og som ikke kan løses en gang for alle gjennom konstruktive forhandlinger, slik en del enkeltstående konflikter kan. Nyere forskning på par tyder på at faktisk de aller fleste av utfordringene i samlivet er av den uløselige typen. Og hva gjør vi da?

Heldigvis er det mange par som intuitivt klarer å håndtere også disse forskjellene - ja, som til og med klarer å bruke forskjellene som en kilde til godlynt humor og vedvarende nysgjerrighet på hverandre. For disse parene oppleves ikke forskjellene som en trussel mot forholdet, men som muligheter til å bygge kjennskap til hverandre, trygghet, nærhet og intimitet.

Ved å studere par som får dette godt til, har forskerne fremskaffet solid kunnskap om hva som skaper langvarige, gode parforhold. Bufferkurset bygger på denne kunnskapen.

Bufferkurset holdes vanligvis enten som et kurs over fem ganger (ukentlig eller sjeldnere, 2 1/2 - 3 timer per gang) eller som helgekurs. Kurset er livssynsnøytralt og bygger i hovedsak på forskningsbasert kunnskap og systematiske tilbakemeldinger fra par og kursledere. Hver kursgang eller kursdag evalueres skriftlig i bufferkurset.

Oppdaterte nyheter om bufferkurset finner du også på bufferkursets Facebookside:

http://nb-no.facebook.com/bufferkurs

 

 

Bufferkursutvikler

Bufferkurs for par er utviklet av psykologspesialist Anne Marie Fosse Teigen, fra 2007 av. Flere av de tidlige årene foregikk deler av utviklingsarbeidet som Bufdir-støttede prosjekter ved Familievernkontoret i Follo. Fra og med 2013 fantes det ikke lenger offentlige tilskuddsordninger for denne type arbeid, og fra 2014 har Anne Marie Fosse Teigen vært formell eier av kurset.

Folkehelseinstituttet har gitt ut rapporten "Gruppetiltak og kurs for foreldre: Norsk praksis, erfaringer og effektevalueringer", der bufferkurset omtales som ett av tre samlivstiltak for foreldre (side 57-60). Lenke her.